تبلیغات
کاملترین اموزش تراوین - چه زمانی سطح عمارت قهرمان را برای پایتخت 15 گندمی بالا ببریم ؟

سلام
اینجا در مورد اینکه چه زمانی سطح عمارت قهرمان را برای پایتخت 15 گندمی بالا ببریم ؟ صحبت میکنیم


خوب:
در این محاسبات، دو مساله در نظر گرفته نشده است :

1) گندم خوری که به واسطه ارتقا دادن ساختمانها به دهکده اضافه می شود.

2) مقدار نیرویی که برای پاکسازی واحه از دست داده میشود.

دقت کنید که محاسبات برای پایتخت 15 گندمی است.

نحوه ارتقای گندمزارها، آسیاب و نانوایی نیز در

http://travian.kirilloid.ru/villages...10,10,10&fs=31

آمده است.حالت الف ) شما 3 تا واحه 25 درصد در محدوده پایتخت دارید.

# نه گندمزار سطح 8 ، پنج گندمزار سطح 9 ، یک گندمزار سطح 10
# عمارت قهرمان سطح 10 - اولین واحه
# پانزده گندمزار سطح 11
# عمارت قهرمان سطح 15- دومین واحه
# پانزده گندمزار سطح 14
# عمارت قهرمان سطح 20 - واحه سوم
# ادامه ارتقای گندمزارها


حالت ب) شما یک واحه 50 درصد و دو واحه 25 درصد در محدوده پایتخت دارید.

# چهار گندمزار سطح 6، یازده گندمزار سطح 7
# عمارت قهرمان سطح 10 - اولین واحه
# پانزده گندمزار سطح 11
# عمارت قهرمان سطح 15- دومین واحه
# پانزده گندمزار سطح 14
# عمارت قهرمان سطح 20 - واحه سوم
# ادامه ارتقای گندمزارها

حالت ج) شما دو واحه 50 درصد و یک واحه 25 درصد در محدوده پایتخت دارید.

# چهار گندمزار سطح 6، یازده گندمزار سطح 7
# عمارت قهرمان سطح 10 - اولین واحه
# پانزده گندمزار سطح 10
# عمارت قهرمان سطح 15- دومین واحه
# پانزده گندمزار سطح 14
# عمارت قهرمان سطح 20 - واحه سوم
# ادامه ارتقای گندمزارها

حالت د) شما سه واحه 50 درصد در محدوده پایتخت دارید.

# چهار گندمزار سطح 6، یازده گندمزار سطح 7
# عمارت قهرمان سطح 10 - اولین واحه
# پانزده گندمزار سطح 10
# عمارت قهرمان سطح 15- دومین واحه
# پانزده گندمزار سطح 13
# عمارت قهرمان سطح 20 - واحه سوم
# ادامه ارتقای گندمزارها


باطبع مثلا اگر شما فقط یک واحه 25 درصد دارید، باید به حالت الف رجوع کنید، و فقط تا عمارت قهرمان سطح 10 پیش برید.موفق باشید

لازم به ذکره که بگم این مطلب از Farzan عزیز است